Το μήνυμα της εβδομάδας

   Αυτή την εβδομάδα: 
  
  Δώσε στον εαυτό σου λίγο χρόνο για παιχνίδι!
  Υπάρχει ακόμα ένα παιδί μέσα σου!
  ‘Εχει ένα μήνυμα για τη ζωή σου! 

   This week:

   Have some playtime. 
   There is still a child in you.
   It has messages for your life.


                           Agni Eickermann


You might be interested in …

Χειμερινή ώρα

Carnaval

error: Content is protected