Το
χρώμα του Φωτός   
                          The color of Light 

Κάθε χρώμα , μια αποστολή. Κάτι να διδάξεις,
κάτι να διδαχτείς , μια ιδιαίτερη εμπειρία ζωής.

Each color,  a mission. Something  to teach, something to learn.
                    Acupuncture Reflexology Energy therapies


You might be interested in …

error: Content is protected